Servis a pravidelná údržba

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba je nutná pre zachovanie dlhej životnosti a spoľahlivosti Vášho vozidla Honda. Pravidelnou údržbou vozidla môžete docieliť i zníženie celkových nákladov na servis a opravy vozidla. Preto zaistite, aby vozidlo bolo pristavené k autorizovanému dílerovi Honda pre vykonanie predpísaných servisných prác podľa štandardov, keď dosiahnete počet najedených kilometrov alebo doby predpísanej v pláne údržby. V žiadnom prípade by nemala táto doba prekročiť 12 mesiacov. Pri každej servisnej prehliadke vozidla odovzdajte spolu s vozidlom autorizovanému dílerovi Honda túto servisnú knižku. Váš autorizovaný díler Honda vykoná práce podľa plánu údržby Honda a zaznamená ich do tejto servisnej knižky. Spoločnosť Honda odporúča, aby všetky predpísané údržbové práce v záručnej dobe boli vykonané autorizovaným dílerom Honda. Údržba a opravy vykonávané neautorizovanou opravovňou môžu mať vplyv na platnosť záruky a nepriaznivo ovplyvniť predajnú cenu Vášho vozidla.

Periodické kontroly

Okrem pravidelnej údržby ste zodpovedný za vykonávanie periodických kontrol:

  • Hladiny motorového oleja
  • Hladiny brzdovej kvapaliny
  • Hladiny chladiacej kvapaliny
  • Hladiny kvapaliny v ostrekovači čelného okna
  • Všetkých svetiel, vrátane kontroliek
  • Tlaku v pneumatikách

V užívateľskej príručke sú uvedené podrobnosti o periodických kontrolách vozidla.

Tiež je tu popísaný spôsob a časové intervaly vykonávania týchto kontrol.

V prípade otázok sa obráťte na autorizovaného dílera Honda.

Kontrola oleja

Každý motor pri bežnej prevádzke spotrebováva olej. Z tohto dôvodu musí byť pravidelne kontrolovaná hladina motorového oleja, napríklad pri doplňovaní paliva. Vždy kontrolujte olej pred dlhou jazdou.

Množstvo spotrebovaného oleja závisí na spôsobe jazdy, klimatických podmienkach a na stave vozovky. Spotreba oleja môže dosiahnuť až 1 liter na 1000 km. Spotreba môže byť vyššia, keď je motor nový.